Juuri käynnistyneessä tutkimushankkeessa kartoitetaan Suomen aluevesillä sellaisia hylkykohteita, jotka saattavat pilata ympäristöä, jos niissä oleva öljy pääsee ruostuvien tankkien läpi mereen. Samalla selvitetään, millainen öljynpoisto kulloiseenkin tapaukseen soveltuisi ja poistetaan öljy muutamasta riskikohteesta.

Hanke on osa ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelmaa*(2019–2023) sekä Itämeren suojeluohjelmaa. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on varmistaa, että öljyntorjunnasta vastaavilla viranomaisilla ja teknisillä toimijoilla on tarvittava osaaminen ja valmius hylkyjen aiheuttamien ympäristöriskien hoitamiseen. Suomen aluevesillä arvioidaan oleva jopa noin 1300 hylkyä, joissa suuressa osassa on jäljellä öljyä tai muuta meriluonnolle vaarallista ainetta.

Yhteistyötä viranomaisten ja kaupallisten toimijoiden kesken edistetään hankkeen aikana laajemminkin Itämeren alueella: hylkyjä on jokaisen Itämeren valtion alueella ja öljypäästön sattuessa ongelma leviää nopeasti koskettamaan montaa rannikkovaltiota.

Hankkeessa selvitetään öljynpoiston ohella myös sitä, miten paljon hylyissä on muita meriluonnolle vaarallisia aineita kuten elohopeaa. Lisäksi kirjataan ylös, miten runsaasti mereen jääneitä ns. haamuverkkoja hylkyjen yhteydestä löydetään.

Hanketta vetää Suomen ympäristökeskus ja mukana työssä on ympäristöministeriön, Rajavartiolaitoksen, Merivoimien ja Liikenneviraston (Traficom) edustajia. Yhteistyötä tehdään Merimuseon, Sotamuseon ja useiden kaupallisten toimijoiden kanssa.

Lisätietoja:

www.syke.fi

www.raja.fi/ymparistovahinkojentorjunta_merialueilla