Hankkeen vaikutuksia linnustoon seurataan linnustoseurannan avulla. Viime kesän lintulaskentojen mukaan siltatyömaa ei vähentänyt pesivien saaristolintujen määrää ensimmäisenä rakentamiskesänä: työmaan vaikutusalueella tutkituilla viidellä lintuluodolla linnut pesivät aiempien vuosien tapaan ja runsaimpien lajien parimäärät pysyivät suunnilleen samana tai jopa hieman kasvoivat.

Kymmenen lajia

Luodoilla pesi yhteensä kymmenen lajia saaristolintuja. Kokonaisparimäärä oli 1 262, joista selvä enemmistö oli naurulokkeja. Naurulokki on Suomessa vähentynyt laji ja siksi luokiteltu uhanalaiseksi.

Työmaan vaikutusalueella sijaitsee yksi Helsingin merkittävimmistä naurulokkiyhdyskunnista. Sillan ensimmäisenä rakentamiskesänä yhdyskunnan poikastuotto oli jopa suurempi, yhteensä noin 1 000 poikasta, kuin kesinä ennen rakentamista. Muutos tuskin silti liittyy työmaahan.

Muita luodoilla yleisiä lajeja olivat kalatiira ja valkoposkihanhi.

Työmaa huomioi linnut siten, että pesimäaikana (1.4.–30.6.) töitä ei tehdä 250 metriä lähempänä Nimismies- ja Emäntä-luotoa lukuun ottamatta pylonin kasuunin sisäpuolisia töitä (15.4. asti) tai töitä kansirakenteen päällä tai yläpuolella.

Vertailuluodoilla parimäärä vähentyi

Laskennat osoittivat myös, että vaikka työmaan vaikutuspiirissä saaristolintujen kokonaisparimäärä pysyi vakaana, niin vaikutuspiirin ulkopuolella ns. vertailuluodoilla parimäärä vähentyi voimakkaasti. Syitä ei tiedetä, mutta pedoilla saattaa olla vaikutusta asiaan.

Pesimälinnuston seurantaa jatketaan myös tulevana kesänä. Lisäksi laskennat tehdään myös hankkeen valmistuttua raitiotien ollessa käytössä.

www.hel.fi