Huollon kohteena on noin hehtaarin kokoinen vesialue, joka sijaitsee Lohiapajanlahden kaava-alueen eteläosassa.

Alueen merenpohja on vakavasti saastunut. Työn ensimmäinen vaihe on pohjan pintakerroksen ruoppaaminen. Pohjasta poistetaan yli 8000 kuutiometriä sedimenttiä, josta on mitattu esimerkiksi orgaanisia tinayhdisteitä ja PCB-yhdisteitä, jotka ovat haitallisia vesiympäristölle.

Venesatamiin pääsy turvataan

Aluehallintoviraston (AVI) mukaan ruoppaus toimii ehkäisevänä toimenpiteenä estäessään vaarallisten yhdisteiden leviämistä mereen lahtea täytettäessä. Lisäksi täytettävän alueen on oltava suojaverholla rajattu, mikä Avin mukaan vähentää samentumista, haitta-aineiden sekä roskien leviämistä hankealueen ulkopuolelle. Helsingin kaupungin on seurattava tarkasti hankkeen vaikutuksia veden laatuun.

Työt pitää tehdä arkisin kello 7–18, koska Avin mukaan ruoppauksesta ja täytöstä aiheutuu haittaa lähialueen asukkaille ja veneilylle. Lisäksi avi määrää, että alueen vieressä sijaitseviin venesatamiin on päästävä veneilykaudella turvallisesti.

www.avi.fi