Luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavalla on tarkistettu ja täydennetty voimassa olevaa kokonaismaakuntakaavaa. Siinä on käsitelty keskeisten luonnonvarojen käyttömahdollisuuksia sekä sovitettu ne yhteen luonnonarvojen sekä virkistyksen ja matkailun kehittämistarpeiden kanssa.

Ei muuttanut päätöstä

Kaavaan on muun ohella lisätty varaus veneilyn runkoväylälle Omenaistenaukolta Naantalin Vanhankaupungin vierasvenesatamaan. Väylän toteuttaminen mahdollistaa yli 16,5 metriä korkeiden purjeveneiden pääsyn vierasvenesatamaan ja edellyttää avattavan sillan rakentamista Särkän ja Otavan saarten väliin Naantali–Rymättylä maantielle.

Ympäristöministeriö jätti vuonna 2013 vahvistamatta vastaavan kaavamerkinnän Turun seudun kehyskuntien maakuntakaavasta, koska kaavoituksen aikana ei ollut arvioitu sillan taakse jääviin asukkaisiin ja muihin tienkäyttäjiin kohdistuvia vaikutuksia. Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut ministeriön päätöksen lopputulosta.

Maakuntakaavan sisältövaatimukset täyttyvät

Nyt hallinto-oikeus hylkäsi kaksi valitusta, jotka kohdistuivat kyseiseen veneilyn runkoväylävaraukseen. Hallinto-oikeus totesi, että aiemmilla päätöksillä, joilla runkoväylää koskeva maakuntakaavamerkintä oli jätetty vahvistamatta, ei ollut asiassa sitovaa vaikutusta. Hallinto-oikeus katsoi, että vuonna 2018 päivitetty Särkänsalmen meriväylän vaikutusselvitys antaa riittävät tiedot arvioida maakuntakaavan sisältövaatimusten täyttymistä.

Varausta koskeva merkintä mahdollistaa väylän ja sen edellyttämän avattavan sillan jatkosuunnittelun, eikä maakuntakaavan tarkoitus yleispiirteisenä maankäytön suunnitteluvälineenä edellytä sillan toteutuksen yksityiskohtien ratkaisemista maakuntakaavavaiheessa. Maakuntavaltuusto on sille kuuluvan harkintavallan nojalla voinut painottaa kaavaratkaisussa Naantalin matkailun kehittämistä yhteensovittaessaan maakunnallisia ja paikallisia maankäyttötarpeita suhteessa valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin. Särkänsalmeen osoitettu veneilyn runkoväylävaraus ei ollut lainvastainen.

www.oikeus.fi