Peltojen kipsikäsittely on vastikään todennettu ratkaisevan tehokas keino koko Itämeren tilan parantamiseen. Kipsikäsittely parantaa peltomaan rakennetta ja sen myötä leikkaa pelloilta vesistöihin päätyvää fosforivalumaa välittömästi ja vähentää kiintoainesfosforin lisäksi myös leville käyttökelpoista liukoista fosforia. Käsittely kirkastaa vesistöjä, koska se vähentää merkittävästi peltojen eroosiota. Tämä hidastaa pelto-ojien, jokiuoman ja rantojen liettymistä sekä maa-aineksen katoa pelloilta.

Eroosion vähenemisen myötä myös torjunta-ainevalumat saattavat vähentyä. Kipsikäsittely ei vähennä satotasoja eikä sillä ole haitallisia vaikutuksia eliöihin kuten taimeneen, vuollejokisimpukkaan tai isonäkinsammaleeseen.

John Nurmisen Säätiön käynnistämässä hankkeessa on mukana Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, Helsingin yliopisto ja Suomen ympäristökeskus. Hankkeessa kipsikäsitellään jopa 3 500 hehtaaria Vantaanjoen valuma-alueen pelloista. Pellot käsitellään elo-lokakuussa vuosina 2018 ja 2019. Käsittelyn vaikutus kestää arviolta viisi vuotta.

Vantaanjoen alueen hanke rahoitetaan pääosin yksityislahjoittajilta saaduin varoin. Mukana ovat muun muassa Antti Aarnio-Wihuri, Mika Anttonen, Heikki Kyöstilä sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiö. Kaikkiaan yksityisiltä lahjoittajilta hankkeeseen saatiin 740 000 euroa. Myös ympäristöministeriö rahoittaa hanketta 375 000 eurolla osana vesistöjen ja Itämeren tilaa parantavaa kärkihankerahoitusta.

Viiden vuoden aikana fosforivalumia Vantaanjokeen saadaan vähennettyä arviolta noin kymmenen tonnia, joka vastaa noin puolta Helsingin kaupungin jätevesipäästöjen vuotuisesta fosforikuormasta. Lisäksi voidaan vähentää vettä samentavaa kiintoainesvalumaa yli viisi miljoonaa kiloa.

www.johnnurmisensaatio.fi/vantaanjoki