Varsinais-Suomen liitto on myöntänyt lähes 70 000 euron rahoituksen SAARI-hankkeelle. Kaksivuotisessa hankkeessa kartoitetaan vedenlaatua Gullkronan merialueelle perustettavalla suojelualueella. SAARI-hanke liittyy osaksi BSAG:n meriluonnonsuojelun hankekokonaisuutta ja se toteutetaan Baltic Sea Action Groupin sekä Pro Litore ry:n yhteistyönä.

Gullkronan merialue suojellaan yhteistyössä maanomistajien kanssa osana BSAG:n Elävä Itämeri -hanketta. Suojelun myötä alueella rajoitetaan esimerkiksi meriajokasniitylle ankkuroitumista, ruoppauksia sekä vesiviljelyä. Rajoitusten tarkoituksena on suojella alueen vedenalaisia asukkaita niitä vahingoittavalta ihmistoiminnalta, eli turvata merialueen elinvoimaisuus ja vedenalaisen monimuotoisuuden säilyminen.

Ihmisten aiheuttamien haasteiden lisäksi eliöiden menestymiseen vaikuttavat myös alueella vallitsevat elinolosuhteet kuten veden suolaisuus, sameus ja ravinnepitoisuus. Ne vaihtelevat osin luonnostaan ja osin epäsuorien ihmispaineiden kuten maalta mereen päätyvän eloperäisen kuormituksen takia. SAARI-hankkeen mittausten avulla näistä olosuhteista muodostetaan tarkka ja kattava kokonaiskuva, joka otetaan huomioon suojelutoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa.

– Mitä tahansa alueita suojellessa olisi tärkeää seurata myös suojelun vaikuttavuutta. Etenkin merellä tällainen seuranta on hankalaa, sillä vesimassat ja niiden myötä esimerkiksi ravinteet liikkuvat suojelualueen rajoista piittaamatta. Lisäksi muutokset meren tilassa tulevat usein näkyviin hitaasti. SAARI-hankkeen myötä pääsemme kuitenkin käsiksi merensuojelun vaikutusten arviointiin heti suojelun alusta lähtien. Näin saadaan luotua vahva tietopohja myös tulevalle seurannalle, Pro Litoren Matias Scheinin.

Hankkeessa mitataan vedenlaatua toistuvasti noin 3 000 mittauspisteeltä keväällä, kesällä ja syksyllä vuosina 2023 ja 2024. Mittauksissa keskitytään kokonaisvaltaisesti hiili-, ravinne- ja kiintoaineskuormituksen vaikutuksiin, jolloin veden laatua tutkitaan myös ilmaston näkökulmasta.

Pro Litore ry toteuttaa mittaukset Coastrider-menetelmällä, jota hyödynnetään laajamittaisesti jo viidettä vuotta rannikkovesiä rehevöittävien päästöjen ja niiden ilmastovaikutusten kartoittamisessa esimerkiksi BSAG:n Carbon Action -alustan Havsmanualen -hankkeissa. Menetelmässä vedenlaatua mitataan moderniin sensoriteknologiaan perustuvalla liikkuvalla automaattimittausjärjestelmällä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei alueen luontoon tarvitse kajota esimerkiksi näytteitä keräämällä.