Harvinainen meritulva saattaa aiheuttaa huomattavaa haittaa Helsingin ja Espoon rannikkoalueilla. Tulvariskialueella asuu tuhansia ihmisiä ja siellä on useita vaikeasti evakuoitavia kohteita. Harvinainen tulva voi aiheuttaa välttämättömyyspalveluille (sähkön- ja lämmönjakelu, puhelin- ja tietoliikenneyhteydet, tieliikenneyhteydet) pitkäaikaisen keskeytymisen. Alueella sijaitsevat useat vesihuollon rakenteet voivat tulviessaan aiheuttaa merkittävää haittaa ympäristölle. Lisäksi tulvariskin arvioidaan kasvavan ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Rakentamisen paineet rannikon tuntumaan jatkuvat voimakkaana.

ELY-keskus ehdottaa Loviisan rannikkoalueen poistamista merkittävien tulvariskialueiden listalta. Rannikkoalueen tulvariskit ovat tiedossa ja tulvariskien hallintatyötä jatketaan vuoteen 2027 voimassa olevan tulvariskien hallintasuunnitelman puitteissa.

Alustavan arvioinnin yhteydessä ei ole tunnistettu muita alueita, joille vesistötulvasta voitaisiin arvioida aiheutuvan yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia. Esimerkiksi Vantaanjoella ja Espoonjoella on tehty useita tulvasuojelutoimenpiteitä, joilla pahimmat riskikohteet on saatu suojattua.

Kuuleminen alustavasta arvioinnista on alkanut

Tulvariskien alustava arviointi ja ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi on tehty vuonna 2010 voimaan tulleen tulvariskilain mukaisesti. Rannikon ja vesistöjen alustavat arvioinnit on asetettu nähtäville 15.3.2024 alkaen. Alueen kunnat, toiminnanharjoittajat ja kansalaiset voivat esittää mielipiteitään alustavasta arvioinnista, ELY-keskuksen ehdotuksesta ja perusteista 17.6.2024 saakka www.vesi.fi/trh -sivustolla.

Kuulemispalautteen käsittelyn jälkeen ELY-keskuksen ehdotus toimitetaan maa- ja metsätalousministeriöön, joka nimeää merkittävät tulvariskialueet vuoden loppuun mennessä. Nimetyillä alueilla käynnistyy tulvariskien hallintatyö tulvakarttojen ja hallintasuunnitelmien laatimisella.